Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Vše co souvisí s předpisy kolem plavby a technickou dokumentací lodí, včetně jejich regisdtrace. Přepravy lodí. Technickými prostředky pro dopravu lodí. Dále pojištění lodí, přívěsů, osob atd.

Moderátoři: Pepa, windward, vilma

Uživatelský avatar
JaOCZ
aktívní jachtař
aktívní jachtař
Příspěvky: 626
Registrován: pon dub 20, 2015 2:00 am
Reputace: 97
Kontaktovat uživatele:

Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod JaOCZ » čtv zář 07, 2017 1:55 pm

Ještě jsem ani nezačal psát a už je tam chyba. Žádný kapitán námořní jachty není, pouze velitel námořní jachty. Projděme si zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě (dále jen Zákon) pěkně od začátku.

Námořní plavidlo

Zákon rozlišuje několik druhů plavidel. Pro naše potřeby vystačíme s dvěma základními definicemi, a to Námořní obchodní lodí a Námořní jachtou. Námořní obchodní loď je definována jako námořní plavidlo s vlastním pohonem určené k námořní plavbě za účelem přepravy nákladu nebo cestujících nebo nákladu a cestujících. Zákon dále pro Námořní obchodní loď užívá legislativní zkratku „Loď“. Námořní jachta je námořní plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2,5 m a nepřesahuje 24 m, vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím. Už zde docházíme k první komplikaci, protože Zákon zcela pomíjí kategorií plavidel, která jsou delší než 24 metrů (76 stop) a nejsou určená k přepravě cestujících nebo nákladu. Zařadit takovéto plavidlo mezi Námořní obchodní loď přináší mnohé komplikace z hlediska zákonných povinností, ke kterým v rámci využití pro soukromé (myšleno nekomerční) užití není naprosto důvod.
Námořní jachtou je míněno pouze takové plavidlo, které je zapsáno do Českého Námořního rejstříku a provozováno pod Českou vlajkou.

Definice pojmů

Další definice uvádím jen bodově:
- Provozovatel: osoba, která je vlastníkem Námořního plavidla a současně provozuje Námořní plavidlo nebo osoba, která byla vlastníkem Námořního plavidla zmocněna k provozování.

- Cestující: zde je nutné užít ust. § 2550 NOZ, který upravuje smlouvy o přepravě. Cestující je tedy osoba platící za přepravu z místa A do místa B a hradí za tuto přepravu jízdné.

- Náklad: obdobně jako u cestujícího je náklad zboží dle smlouvy o přepravě věcí

- Velitel námořní jachty: osoba, která splnila podmínky stanovené Zákonem. Je oprávněná vést Námořní jachtu.

- Velitel lodě (kapitán): osoba, která splnila podmínky stanovené Zákonem. Je oprávněná vést Loď. Pro přehlednost užívejme nadále slova Kapitán.

- Průkaz k vedení Námořní jachty: lidově řečeno kapitánský průkaz, ale opravňuje vést pouze Námořní jachtu. Pro přehlednost užívejme nadále slova Průkaz.

- Podle vyhlášky 315/2000 Sb. se kapitánské průkazy vydávají jen pro vedení Námořní jachty. Existují tři kategorie Průkazů (A, B, C) dle vzdálenosti od pobřežní linie (A – bez omezení. B – do 200 námořních mil, C – do 20 námořních mil). Opětovně zde narážíme na problematiku uvedenou shora, takže pokud si budete chtít pořídit jachtu o velikosti přes 24 m pro ryze soukromé účely, v praxi ji nelze provozovat pod Českou vlajkou.

Povinnosti Provozovatele a Velitele námořní jachty
Námořní jachta musí během námořní plavby splňovat podmínky stanovené zákonem. Ve stručnosti se jedná o podmínku technické způsobilosti, vybavení dle Zákona a mezinárodních předpisů, povinnost označit Námořní jachtu rejstříkovým přístavem „Praha“, povinnost označit Námořní jachtu rejstříkovým číslem s prefixem CZE. Všechny tyto podmínky jsou v podstatě bez větších komplikací splnitelné, byť v některých odlehlých místech světa může být zejména technická způsobilost, resp. prokázání technické způsobilosti někdy problematické.
Zákon stanoví povinnosti Provozovatele Námořní jachty. Jen pro upozornění, to může být odlišná osoba než Velitel námořní jachty, viz blíže definice uvedené shora. Provozovatel Námořní jachty může provozovat námořní plavbu pouze za splnění podmínek stanových Zákonem.
Základní povinnosti je možné shrnou následovně:
- Provozovat námořní plavbu podle Zákona

- zajistit bezpečnou plavbu jmenováním Velitele námořní jachty

- zajistit, aby veškerá užitá zařízení byla schváleného typu

- hlásit případy narození, úmrtí, nezvěstnosti, vážené újmy na zdraví

- hlásit mimořádné události, při níž došlo ke škodě přesahující 200.000,-- Kč

- hlásit události ovlivňující technickou způsobilost plavidla

- zabezpečit, aby při provozování námořní plavby byly na plavidle průkazy zdravotní způsobilosti a osvědčení o zdravotní způsobilosti Velitele námořní jachty

- vést lodní deník

- v průběhu námořní plavby zabezpečit, aby na Námořní jachtě byly tyto listiny (v originále):

o rejstříkový list
o lodní deník
o seznam členů posádky
o seznam cestujících

Co se týče posádky Námořní jachty je nutné rozlišovat mezi Velitelem námořní jachty, členy mužstva a dalšími osobami plavícími se na Námořní jachtě. Každá Námořní jachta musí mít v rejstříku zapsán nejen nejvyšší přípustný počet osob plavících se v daný okamžik na Námořní jachtě, ale také minimální počet členů posádky. Pozor tedy, jestli se vydáváte na soloplavbu na Námořní jachtě plující pod Českou vlajkou, jestli není v Námořním rejstříku stanoven vyšší počet členů posádky.

Velitel námořní jachty má dle Zákona celou řadu pravomocí a povinností. Mezi jednotlivé patří:
- plnit povinnosti stanovené pro kapitána Námořní obchodní lodi v přiměřeném rozsahu. Těchto povinností je celá řada, dala by se shrnout do pojmu „Dobrá námořní praxe – seamanship“

- vydávat příkazy v mezích svých pravomocí

- zajistit volný pohyb osoby, která nesplnila jeho příkaz nebo ohrožuje bezpečnost posádky

- zajistit opatření proti zkáze Námořní jachty

- V případě zkázy opustit Námořní jachtu jako poslední

- Provádět nezbytná vyšetření v případě podezření ze spáchání trestného činu

- Provést zápis o narození a úmrtí

- mít průkaz zdravotní způsobilosti ne starší než tři měsíce před vyplutím na moře

- před vyplutím zapsat seznam osob na Námořní jachtě do lodního deníku

Dovolil bych si upozornit na povinnost mít při každém vyplutí na moře průkaz zdravotní způsobilosti ne starší než tři měsíce. Velitel námořní jachty si prostě každé tři měsíce zajde k lékaři pro razítko.
Často tradovaný mýtus, že kapitán může na volné moři oddávat je samozřejmě nesmysl. Nejen, že na Námořní jachtě žádný kapitán není (je tam pouze Velitel námořní jachty), ale hlavně Zákon tuto možnost vůbec nepřipouští. Kapitán Námořní obchodní lodi může ověřit pravost podpisu osoby, ale ani on nemůže platně uzavřít manželství.

Státní vlajka

Provozovatel N8mořní jachty je povinen zabezpečit, aby Námořní jachta nesla státní vlajku ČR na nejlépe viditelném místě na hlavním stožáru nebo na zádi. Vyhláška č. 277/2000 Sb. však stanoví, že vlajka musí být umístěna na vlajkové žerdi signálního nebo hlavního stožáru. V tomto případě je rozpor vyřešen samozřejmě ve prospěch Zákona jako předpisu vyšší právní síly a umístění stání vlajky na zádi je zcela v pořádku.
Státní vlajka na Námořní jachtě musí být o rozměrech 0,75 m x 0,5 m bez ohledu na velikost Námořní jachty. Toto je opět v rozporu s běžnou praxí, kdy velikost vlajky je přímo úměrný velikosti plavidla.
Z hlediska dalších povinností je důležité připomenout, že vyhláška přímo stanoví povinnost vyvěsit zdvořilostní vlajku cizího státu, v jehož vodách se Námořní jachta nachází, a to na pravé straně signálního stěžně. Nemá – li plavidlo signální stěžeň, je dle mého názoru akceptovatelné všude zaběhlá praxe vyvěšovat zdvořilostní vlajku pod pravý sáling hlavního stěžně plavidla.
Podle citované vyhlášky se signální vlajky vyvěšují na levé straně signálního stěžně. Upozorňuji, že dle mě známé vlajkové etiky se signální vlajky umísťují na pravou (starboard) stranu. K tomuto např. http://www.rya.org.uk/knowledge-advice/ ... uette.aspx

Úmrtí na Námořní jachtě
V případě úmrtí musí prohlídku zajistit lékař z řad mužstva Námořní jachty, případně kterýkoli jiný lékař z posádky, okolo plovoucího plavidla či přivolaný např. od záchranných složek. Velitel Námořní jachty je oprávněn převést mrtvolu do nejbližšího přístavu.
O pohřbu do moře může Velitel námořní jachty rozhodnout pouze v případě, kdy není možné mrtvolu dovést do nejbližšího přístavu, mrtvolu nelze uskladnit (velký mrazící box) a je – li na plavidle přítomen lékař. Není – li lékař přítomen, je Velitel námořní jachty povinen dovést mrtvolu do nejbližšího přístavu, případně předat okolo plujícímu plavidlu, které tuto povinnost zajistí.
Bez přítomnosti lékaře na plavidle Zákon neumožňuje provést pohřeb do moře. Nicméně jsem toho názoru, že za využití obecných ustanovení o krajní nouzi dle Občanského zákoníku, lze provést pohřeb do moře i bez přítomnosti lékaře, jestliže je objektivně nemožné dovést mrtvolu do nejbližšího přístavu a hrozí nebezpečí dalším osobám na plavidle, např. z důvodu infekce.

Kdo může velet Námořní jachtě pod Českou vlajkou
Jak již bylo uvedeno, jednou ze základních podmínek je zajistit bezpečnou plavbu jmenováním Velitele námořní jachty. Je nutné si uvědomit, že Zákon přesně stanoví podmínky pro získání Průkazu. Doslovným výkladem Zákona je možné dovodit, že Námořní jachta (tj. jachta plující pod Českou vlajkou) může být vedena pouze Velitelem námořní jachty, který získal oprávnění (Průkaz) v souladu se Zákonem.
V praxi to tedy znamená, že velitelem (skipperem) Námořní jachty plující pod Českou vlajkou může být pouze držitel Průkazu odpovídající kategorie A, B nebo C. Námořní jachtu tedy nelze legálně zapůjčit, pronajmout či umožnit provozovat jiné osobě, než která je držitelem Průkazu vydaného Ministerstvem dopravy České republiky. A připomínám, že musí mít průkaz zdravotní způsobilosti ne starší než tři měsíce před vyplutím na moře.

Námořní jachta plující pod Českou vlajkou v charteru
Ze shora uvedeného přehledu vyplývá, že je velmi problematické, neřku – li nemožné, mít Námořní jachtu plující pod Českou vlajkou v charteru. Legálně by bylo možné pronajmout Námořní jachtu pouze držiteli Průkazu, tento by musel mít zdravotní prohlídku ne starší tří měsíců před vyplutím na moře a současně by musel plnit veškeré povinnosti stanové Zákonem bez ohledu na to, v kterých vodách se Námořní jachta právě nachází.


Se mi nějak nechtělo se zaobírat směrnicemi EU ohledně platebních institucí, takže tady je něco příjemnějšího. Jsem připraven k doplnění či věcné diskusi.

Honza
lynx
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 3123
Registrován: pon říj 01, 2007 2:00 am
Reputace: 311
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod lynx » čtv zář 07, 2017 3:00 pm

No vida, námořní zákon stanoví povinnost vést lodní deník.
To je zajímavé zvláště pro ty, kteří argumentují (rozuměj vymlouvají se), že to nikde není nařízeno, není to k ničemu a vůbec…

Dovolil bych si upozornit na povinnost mít při každém vyplutí na moře průkaz zdravotní způsobilosti ne starší než tři měsíce. Velitel námořní jachty si prostě každé tři měsíce zajde k lékaři pro razítko.

Námořní jachtou je míněno pouze takové plavidlo, které je zapsáno do Českého Námořního rejstříku a provozováno pod Českou vlajkou.

Jestlipak se povinnost mít při každém vyplutí na moře průkaz zdravotní způsobilosti ne starší než tři měsíce vztahuje i na velitele, který má český průkaz způsobilosti, ale pluje na lodi pod jinou vlajkou než českou.
Uživatelský avatar
JaOCZ
aktívní jachtař
aktívní jachtař
Příspěvky: 626
Registrován: pon dub 20, 2015 2:00 am
Reputace: 97
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod JaOCZ » čtv zář 07, 2017 3:27 pm

Ahoj,

ad lodní deník:

zákon tu povinnost stanoví poměrně jednoznačně v ust. § 26 odst. 1, písm. b). Podrobnosti pak ve vyhlášce č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel.

Jelikož vyhláška stanoví i podpis velitele námořní jachty, je otázka, zda lze nahradit papírový lodní deník elektronickým zápisem. V tomto zaspala vyhláška dobu.

ad zdravotní způsobilost:

myslím, že ne. Zákon hovoří o námořní jachtě pod naši vlajkou.


Jenže celá absurdita současné právní úpravy spočívá v tom, že při doslovném výkladu zákona by se dalo dovodit, že průkaz velitele námořní jachty ti umožňuje plout jenom na námořní jachtě pod českou vlajkou. Zákon, tak jak je koncipovaný z hlediska rekreačního jachtingu zcela pomíjí otázku charteru.

H.
Uživatelský avatar
JaOCZ
aktívní jachtař
aktívní jachtař
Příspěvky: 626
Registrován: pon dub 20, 2015 2:00 am
Reputace: 97
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod JaOCZ » čtv zář 07, 2017 3:33 pm

ještě doplním. Všechny povinnosti a práva velitele námořní jachty se vztahují dle zákona výslovně pouze na námořní jachtu plující pod naši vlajkou.

Situaci plavby na cizí lodi (a o jachtách nad 24m) se jaksi nezmiňuje.

H.
Uživatelský avatar
Libor
bez hodnocení
Příspěvky: 8792
Registrován: úte lis 08, 2005 1:40 pm
Reputace: 122
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod Libor » čtv zář 07, 2017 3:51 pm

Ta absurdita vznikla jako pozůstatek jeho vývoje....

Nahlížíte na něj jako rekreační jachtaři, ale se vlastně týká profíků (za účelem zisku)....nikoliv rekreačních jachtařů. A jako takový je potom až na drobnosti v pořádku. Včetně zdravotních prohlídek.

Znovu připomínám že jsme tu měli kategorii jak rekreačních jachet tak i rekreačních papírů...a díky různým zájmům a lobby jsou zrušené a něco z toho co zbylo "napasované" do současného zákona....

K dohledání v dřívějších zákonech a ve starých vláknech zde.

Proto (zatím stále dokud mě okolnosti nedonutí) prohlašuji, že nebudu mít na lodi českou vlajku (bohužel) a nebudu si jako rekreační jachtař dělat papíry, které nejsou primárně určené pro rekreaci. Nehodlám tuto zhovadilost podporovat.
Uživatelský avatar
JaOCZ
aktívní jachtař
aktívní jachtař
Příspěvky: 626
Registrován: pon dub 20, 2015 2:00 am
Reputace: 97
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod JaOCZ » čtv zář 07, 2017 3:54 pm

Ahoj Libore,

ten vývoj znám a Tvému postoji rozumím.

Na to že nemáme moře, tak v tom máme pěkný bordel :)

H.
Uživatelský avatar
Jarda885
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1481
Registrován: pon lis 26, 2012 1:00 am
Reputace: 73
Bydliště: Ostrava

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod Jarda885 » čtv zář 07, 2017 4:44 pm

JaOCZ píše:ještě doplním. Všechny povinnosti a práva velitele námořní jachty se vztahují dle zákona výslovně pouze na námořní jachtu plující pod naši vlajkou.

Situaci plavby na cizí lodi (a o jachtách nad 24m) se jaksi nezmiňuje.

H.


Jako právník jistě víš, že dost dobře není možné stanovovat českým právním předpisem povinnosti pro námořní jachtu plující pod jinou než českou vlajkou. Šlo by to pouze pokud by tato plula v českých námořních vodách. Jako vnitrozemský stát nemáme české námořní vody.

V praxi to znamená, že jiná úprava není možná.

Libor bude do nekonečna opakovat nesmysl o
Libor píše:.......ale se vlastně týká profíků (za účelem zisku)....nikoliv rekreačních jachtařů. ....
.
Jen tím mate lidi. České námořní právo vůbec komerční používání jachet neřeší. Zabývá se pouze rekreačním jachtingem.

To nijak nesouvisí s tím, jestli nám české právo ukládá zbytečné a nesmyslné povinnosti. Např. lékařskou prohlídku ne starší tří měsíců, obnovu průkazů každých pět let a pod. Tyto věci nemající oporu v mezinárodním právu.

Jachty delší než 24m neřeší, protože tyto se nevejdou do definice "pleasure boat" podle mezinárodního práva. (To je důvod omezení 24 metry.) Pro tyto lodě je povinností podle mezinárodního práva mnohem víc a pro jejich velitele (kapitány) taktéž. Z toho bychom se po.... A proč. Kdo z nás se dostane k lodi delší než 24m? "Drobných" je nás mnoho tisíc.


Honzo, rád bych s tebou někde vypil kafe a pokecal na téma námořního práva. Snad se někde potkáme.
lynx
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 3123
Registrován: pon říj 01, 2007 2:00 am
Reputace: 311
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod lynx » čtv zář 07, 2017 4:56 pm

Jarda885 píše:
JaOCZ píše:Všechny povinnosti a práva velitele námořní jachty se vztahují dle zákona výslovně pouze na námořní jachtu plující pod naši vlajkou.


Jako právník jistě víš, že dost dobře není možné stanovovat českým právním předpisem povinnosti pro námořní jachtu plující pod jinou než českou vlajkou.

To jsem asi způsobil já svým dotazem/poukazem na situaci, kdy člověk s českým průkazem pluje na charterové lodi pod jinou vlajkou. Nejde o úpravu podmínek na cizí lodi, ale o podmínky využívání české kvalifikace. Já v tom vidím rozdíl.
Uživatelský avatar
JaOCZ
aktívní jachtař
aktívní jachtař
Příspěvky: 626
Registrován: pon dub 20, 2015 2:00 am
Reputace: 97
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod JaOCZ » čtv zář 07, 2017 5:00 pm

Jardo nemáš úplně pravdu. Česká legislativa samozřejmě nemůže upravovat povinnosti pro cizí námořní plavbu, ale česká legislativa může (a skutečně tak činí) upravovat povinnosti pro českého občana mající český "kapitánský" průkaz.

Takže držitel českého "kapitánského" průkazu plující v cizích vodách na cizí (myšleno pod cizí vlajkou) musí dodržovat právní řád české republiky. Upravují to obecné principy práva - teritorialita, personalita.

Tato povinnost se vztahuje i na volné moře.

H.

PS: rád se potkám, ale kdy :)
Uživatelský avatar
JaOCZ
aktívní jachtař
aktívní jachtař
Příspěvky: 626
Registrován: pon dub 20, 2015 2:00 am
Reputace: 97
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod JaOCZ » čtv zář 07, 2017 5:02 pm

a uvedené dává odpověď na Lynxův dotaz ohledně lodního deníku. Povinnost lodního deníku se vztahuje na námořní jachty plující pod českou vlajkou.
Uživatelský avatar
Jarda885
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1481
Registrován: pon lis 26, 2012 1:00 am
Reputace: 73
Bydliště: Ostrava

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod Jarda885 » čtv zář 07, 2017 5:09 pm

Samozřejmě Honzo,

lodě nad 24m - tam mám pravdu stoprocentně.

Malé lodě - jachty - buďme rádi, že české námořní právo nerozlišuje výdělečnou činnost od plavby pouze pro vlastní radost. Vypustili bychom džina z láhve.
Je to na dlouhé povídání.
Uživatelský avatar
Libor
bez hodnocení
Příspěvky: 8792
Registrován: úte lis 08, 2005 1:40 pm
Reputace: 122
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod Libor » čtv zář 07, 2017 5:18 pm

Nevypustili. Už to tady bylo a nebýt nesmyslného až absurdního omezení rekreačního průkazu a omezení vzdálenosti od břehu pro rekreační jachtu, nemuseli jsme tu polemizovat a mohli být všichni jachtaři spokojeni. Každý by si vybral.

Neopakuji nesmysl, podívej se \Jardo do historie....a vznik tohoto omezení. jasně že nyní se nerozlišuje použití jachty...proč asi? Aby se pod to dostali i rekreanti....

A proč se stát má starat o rekreaci? Opakuji že vypuštěním "rekreace" vznikl paskvil a ten nepřestanu kritizovat. Ono se to náramně hodí všem těm co se na tom živí..... Kdo ze současného stavu těží nejvíce? Rekreační jachtař nebo někdo jiný ......?

Tím jako tento názor na rekreační plavbu neustále kritizuješ si začínám myslet že jsi na druhé straně barikády, tedy máš větší prospěch ze současného stavu (nikoliv jako rekreační jachtař)....

Ideál jako v Anglii (a nejen tam), nic povinné, vše dobrovolné....včetně registrací a prohlídek těchto malých lodí.....a dalších nesmyslů.

Budu-li sebe nebo loď chtít nějakým způsobem při plavbě poškodit nepotřebuji k tomu dohled státu, kterej prdlajs ví co je pro mě nejlepší....
Uživatelský avatar
JaOCZ
aktívní jachtař
aktívní jachtař
Příspěvky: 626
Registrován: pon dub 20, 2015 2:00 am
Reputace: 97
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod JaOCZ » čtv zář 07, 2017 5:19 pm

další otázka je, co s "komerčními plavbami" na soukromé jachtě pod naši vlajkou.

Jestliže vezmu partu kamarádů na svou jachtu, tak OK, podělí se o náklady. Jestliže někde inzeruji plavbu (jako to dělá mnoho majitelů jachet i zde na Jachting.info nebo na FB, atd.) a vezmu platící klienty, tak už mají postavení cestujících, je to Námořní obchodní loď a povinnosti jsou zcela odlišné.

A otázku instruktorů jachtingu, kteří si vezmou loď v charteru a vyučují tam jachting (za peníze) už raději vůbec neotvírat. To jim dle mého názoru průkaz velitele námořní jachty vydaný MDČR neumožňuje. Právní důsledky při velkém průseru, zejména s pojišťovnou si dokážu živě představit.

H.
Uživatelský avatar
Jarda885
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1481
Registrován: pon lis 26, 2012 1:00 am
Reputace: 73
Bydliště: Ostrava

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod Jarda885 » čtv zář 07, 2017 5:54 pm

JaOCZ píše:.....
A otázku instruktorů jachtingu, kteří si vezmou loď v charteru a vyučují tam jachting (za peníze) už raději vůbec neotvírat. To jim dle mého názoru průkaz velitele námořní jachty vydaný MDČR neumožňuje. Právní důsledky při velkém průseru, zejména s pojišťovnou si dokážu živě představit.

H.


Zde s Tebou nesouhlasím. Právě proto, že není rozlišován druh použití průkazu (osobní rekreace nebo komerční) nemůžeš tvrdit, že vlastník průkazu MDČR nemůže vyučovat a nechat si za to zaplatit. Zkušební protokol o zkoušce podepisují lidé, kteří mají na MDČR vyšší kvalifikaci, která je opravňuje hodnotit vykonání zkoušky uchazečem o průkaz velitele námořní jachty.

I na potvrzení praxi musíš mít vyšší kvalifikaci MDČR nazvanou "Jachetní instruktor". Vlastnictví průkazu "B" nebo "C" je nezbytnou nikoliv postačující podmínkou vyšší kvalifikace MDČR.
Uživatelský avatar
Jarda885
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1481
Registrován: pon lis 26, 2012 1:00 am
Reputace: 73
Bydliště: Ostrava

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod Jarda885 » čtv zář 07, 2017 6:05 pm

JaOCZ píše:další otázka je, co s "komerčními plavbami" na soukromé jachtě pod naši vlajkou.

Jestliže vezmu partu kamarádů na svou jachtu, tak OK, podělí se o náklady. Jestliže někde inzeruji plavbu (jako to dělá mnoho majitelů jachet i zde na Jachting.info nebo na FB, atd.) a vezmu platící klienty, tak už mají postavení cestujících, je to přesněji mohla by to být Námořní obchodní loď a povinnosti jsou zcela odlišné.H.


V Liborově pojetí by si Vlastník lodě mající "rekreační průkaz" nemohl půjčit loď, protože čártrová loď je komerční loď. Má to logiku, aby si vlastník lodě s praxí desítky až stovky tisíc námořních mil nemohl půjčit čártrovou loď?

Proto je důležité, že to nesmyslné rozdělení z roku 2000 bylo zrušeno a dnes máme pouze jednu námořní jachtu. Ta je definovaná technickými parametry.
Uživatelský avatar
Jarda885
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1481
Registrován: pon lis 26, 2012 1:00 am
Reputace: 73
Bydliště: Ostrava

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod Jarda885 » čtv zář 07, 2017 6:14 pm

Libore, nemusíš mne podezírat z toho, že mne výuka nováčků živí. Je to zanedbatelná část mých příjmů.
Dělám to pro radost. Kompenzuji si tím nemožnost vyučovat na řádné škole.

Mám radost z toho, že potkávám na moři stále nové "kapitány", kteří mají základní dovednosti pro to, aby se mohli sami učit stát se dobrými námořními jachtaři. Po letech jsou z mnoha dobří námořní jachtaři. Díky systému propracovanému MDČR a přijatému spoustou zájemců. Lidí, které jsem učil, je naprosté minimum.
Uživatelský avatar
JaOCZ
aktívní jachtař
aktívní jachtař
Příspěvky: 626
Registrován: pon dub 20, 2015 2:00 am
Reputace: 97
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod JaOCZ » čtv zář 07, 2017 6:31 pm

to je otázka (a rovnou říkám, že se jedná o mé osobní úvahy, které se mi tvoří, když to teď zrovna píšu (tím chci říct, že na konci příspěvku mohu dojít ke zcela opačnému závěru, to jsou právníci :) ) ), konečný výklad by dal až soud například v případě žaloby o náhradu škody nebo žaloby proti pojišťovně.

Máš pravdu, že zákon nerozlišuje mezi komerční a rekreační. Ale taky moc neřeší právní postavení kurzanta na kurzu. Kurzant se učí, jak být velitelem námořní jachty, platí za to a mezi ním a velitelem námořní jachty, resp. organizátorem kurzu je komerční smluvní vztah.

Jachetní instruktor je definován ve vyhlášce č. 315/2000 Sb., a jedná se o zkušebního komisaře. Myslím si, že ne všechny školy jachtingu vysílají na kurzové plavby "jachetní instruktory" ve smyslu citované vyhlášky. Ale možná se mýlím. Seznam jachetních instruktorů je zde (k 15/7/2016): https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokum ... lang=cs-CZ

Takže ano, jsem - li jachetní instruktor (glejt od MDČR a odpovídající průkaz velitele námořní jachty), mohu provádět výcvik na moři. V ostatních případech nikoli. Špatně jsem to předtím formuloval.

Pošle - li škola jachtingu na praktický výcvik někoho jiného, než jachetního instruktora, tak se opravdu domnívám, že by mohl být velký problém v případě nehody.

Pro získání "C" je potřeba (ust. § 12 písm. a) cit. vyhlášky): prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty. Musím splnit dvě kumulativní podmínky:
- prokázat odbornou způsobilost - může jen jachetní instruktor (ust. § 16 odst. 2 ve spojení s ust. § 18 odst. 2 cit. vyhlášky
- prokázat praxi - potvrdí velitel námořní jachty (nemusí být jachetní instruktor)

Vrátím - li se k původní tezi, jestli může velitel námořní jachty (aniž by byl současně jachetním instruktorem) provádět výcvik, stále se domnívám, že nikoli.

H.

PS: se rozepisuju, jak kdybych to měl někomu účtovat hodinovou sazbou. To je tak, když máte v práci KOPR :)

EDIT: neobhajuji minulou ani stávající úpravu, berme to prosím jako diskuzi na krásným koníčkem, když nejsme zrovna na moři. Jachting mne naštěstí neživí, protože jinak by se z krásného koníčku mohla taky stát zkurvená práce (omluvte mou klačtinu ;) )
lynx
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 3123
Registrován: pon říj 01, 2007 2:00 am
Reputace: 311
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod lynx » čtv zář 07, 2017 6:40 pm

Jarda885 píše:V Liborově pojetí by si Vlastník lodě mající "rekreační průkaz" nemohl půjčit loď, protože čártrová loď je komerční loď.

Jardo, na čem zakládáš tohle tvrzení? Myslím, že je zcela mylné. Držitel rekreačního průkazu si loď půjčuje pro rekreační nebo sportovní plavbu. Komerce je to pouze ze strany charterovky. Předpokládám ovšem, že si ten člověk loď nepůjčuje proto, aby za úplatu vyučoval nebo vozil lidi.
lynx
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 3123
Registrován: pon říj 01, 2007 2:00 am
Reputace: 311
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod lynx » čtv zář 07, 2017 6:43 pm

JaOCZ píše:PS: se rozepisuju, jak kdybych to měl někomu účtovat hodinovou sazbou. To je tak, když máte v práci KOPR :)

KOPR – KOnopí, Pivo, Rum? :lol:
Uživatelský avatar
JaOCZ
aktívní jachtař
aktívní jachtař
Příspěvky: 626
Registrován: pon dub 20, 2015 2:00 am
Reputace: 97
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod JaOCZ » čtv zář 07, 2017 6:47 pm

Kurevský Odpor K Práci :)
Uživatelský avatar
Jarda885
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1481
Registrován: pon lis 26, 2012 1:00 am
Reputace: 73
Bydliště: Ostrava

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod Jarda885 » čtv zář 07, 2017 7:12 pm

JaOCZ píše:.........

Pro získání "C" je potřeba (ust. § 12 písm. a) cit. vyhlášky): prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty. Musím splnit dvě kumulativní podmínky:
- prokázat odbornou způsobilost - může jen jachetní instruktor (ust. § 16 odst. 2 ve spojení s ust. § 18 odst. 2 cit. vyhlášky
- prokázat praxi - potvrdí velitel námořní jachty (nemusí být jachetní instruktor)

......


§ 16 odst. 2) má právě uvedeno - praktické znalosti (§ 18 odst. 2) ověřuje jachetní instruktor

Z toho vyplývá , že praxi potvrzuje osoba mají vyšší kvalifikaci MDČR - jachetní instruktor. Takže seš v rozporu s druhou odrážkou své úvahy.

Předpis nemluví o tom, kdo má provádět výcvik. Pouze říká, kdo "ověřuje znalosti".
To zpochybňuje Tvoji myšlenku, že nikoliv jachetní instruktor nemůže provádět výcvik. Zde ministerští úředníci poukazují na praxi RYA, kde školitel nesmí zkoušet. Na zkoušku přijede jiný komisař. Podle názoru MDČR není podstatné, kdo školí, podstatné je, kdo ověří praktické znalosti. Modelově ideálně by měli být na kurzu dvě lodě obsazené dvěmi jachetními instruktory. Na jeden den se vymění a provedou praktickou zkoušku - ověření znalostí uchazečů.

Pochopitelně toto naráží na další problémy, ale už se dostáváme mimo výuku a ověření praktických dovedností - §18 odst. 2)
Všechny odkazy jsou na Vyhl 315/2000 Sb. v aktuálním znění.

Honzo, mám radost, že se právník zajímá o tuto oblast. Až bude otevřen prostor pro úpravu předpisů, potřebujeme právně formulovat věci, na kterých se většinově shodneme. Znalost současného stavu je výborné východisko. Věřím, že pomůžeš.
Uživatelský avatar
Jarda885
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1481
Registrován: pon lis 26, 2012 1:00 am
Reputace: 73
Bydliště: Ostrava

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod Jarda885 » čtv zář 07, 2017 7:28 pm

lynx píše:
Jarda885 píše:V Liborově pojetí by si Vlastník lodě mající "rekreační průkaz" nemohl půjčit loď, protože čártrová loď je komerční loď.

Jardo, na čem zakládáš tohle tvrzení? Myslím, že je zcela mylné. Držitel rekreačního průkazu si loď půjčuje pro rekreační nebo sportovní plavbu. Komerce je to pouze ze strany charterovky. Předpokládám ovšem, že si ten člověk loď nepůjčuje proto, aby za úplatu vyučoval nebo vozil lidi.


Libor obhajuje stav z roku 2000, kdy byly už lodě rozděleny podle použití na lodě používané pouze pro vlastní potřebu a lodě komerční.
Vlastník rekreačního průkazu mohl vést pouze rekreační loď. Čártrové lodě mají v papírech výslovně uvedeno "pro podnikání". Podle stavu roku 2000 nemohl sis s "rekreačními" papíry půjčit komerční loď. To si nadefinovali majitelé lodí pouze pro sebe a svoje lodě. Čártr byl v plenkách a neuvažovali o něm.

Tvoje tvrzení je logické. Ale právně nadefinováno to tenkrát bylo jinak.

To znění bylo prosazeno ve sněmovně poslaneckou iniciativou proti názoru legislativců. V roce 2000 moře v podstatě nikoho z poslanců nezajímalo. To vím naprosto přesně. Čistě náhodou jsem byl na návštěvě kamaráda poslance ve sněmovně, když se námořní zákon schvaloval. On i já jsme v té době sháněli informace jak si splnit dětský sen a dostat se na moře. Nechal jsem si z parlamentního archívu vyhledat příslušné dokumenty až asi 15 let později. Některé věci se v hlavě po letech spojí. První papíry si kamarád dělal koncem roku 2000 a já o rok později. Námořní právo více méně intenzívně studuji asi 5 let.
Uživatelský avatar
Omen
vytrvalý návštěvník
Příspěvky: 1274
Registrován: pon říj 15, 2012 2:00 am
Reputace: 144
Bydliště: Olomoucko

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod Omen » čtv zář 07, 2017 8:38 pm

Chlapci,
mám pocit, že hledáte problémy tam, kde reálně nejsou nebo skoro nejsou.
Coby kdyby - hledáme z nedostatku jiných (skutečných) problémů.
Všichni svorně naříkáme na byrokracii a stejným dechem naříkáme na situaci, kterou právo neřeší ..... a proč by mělo ???.... když nepřináší (skutečné) problémy!
A až ty problémy reálně vzniknou, tak si to správné (obecné, nikoli kazuistické) právo jistě najdeme.
Fšecko dobré ;)
Uživatelský avatar
Jarda885
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1481
Registrován: pon lis 26, 2012 1:00 am
Reputace: 73
Bydliště: Ostrava

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod Jarda885 » čtv zář 07, 2017 8:59 pm

JaOCZ píše:....... neobhajuji minulou ani stávající úpravu, berme to prosím jako diskuzi na krásným koníčkem, když nejsme zrovna na moři. Jachting mne naštěstí neživí, protože jinak by se z krásného koníčku mohla taky stát zkurvená práce (omluvte mou klačtinu ;) )

Přemo,
nehledáme problémy.

Jen si ujasňujeme jak je to napsáno a jak se to dá vyložit.
Až se některý předpis otevře, můžeme se snažit o zjednodušení nebo zlepšení stavu.

Je to sice boj s větrnými mlýny, ale občas se něco podaří.
Uživatelský avatar
JaOCZ
aktívní jachtař
aktívní jachtař
Příspěvky: 626
Registrován: pon dub 20, 2015 2:00 am
Reputace: 97
Kontaktovat uživatele:

Re: Námořní zákon z pohledu kapitána jachty

Příspěvekod JaOCZ » pát zář 08, 2017 10:25 am

Jarda885 píše:
JaOCZ píše:.........

Pro získání "C" je potřeba (ust. § 12 písm. a) cit. vyhlášky): prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty. Musím splnit dvě kumulativní podmínky:
- prokázat odbornou způsobilost - může jen jachetní instruktor (ust. § 16 odst. 2 ve spojení s ust. § 18 odst. 2 cit. vyhlášky
- prokázat praxi - potvrdí velitel námořní jachty (nemusí být jachetní instruktor)

......


§ 16 odst. 2) má právě uvedeno - praktické znalosti (§ 18 odst. 2) ověřuje jachetní instruktor

Z toho vyplývá , že praxi potvrzuje osoba mají vyšší kvalifikaci MDČR - jachetní instruktor. Takže seš v rozporu s druhou odrážkou své úvahy.

...............


Ahoj Jardo,

to není má úvaha, ale citace vyhlášky:

§ 12
Průkaz s oprávněním C se vydá fyzické osobě, která
a) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty,


Jsou zde dvě kumulativní podmínky: prokázání odborné způsobilosti (může jen jachetní instruktor) a praxí v délce plavby 100 NM (potvrdí kterýkoli velitel námořní jachty). Splnění nemusí proběhnout současně.


ust. § 16 odst. 2

(2) Zkušebním komisařem oprávněným ověřovat znalosti z odborností uvedených v § 18 odst. 2 (dále jen "jachetní instruktor") může být osoba, která je držitelem platného průkazu s oprávněním A nebo B.


dále pak ust. § 18 odst. 2

(2) Požadované praktické znalosti, které se ověřují na jachtě na moři:
a) příprava na plavbu,
b) manévrování s jachtou,
c) vedení plavby,
d) řešení mimořádných situací.


Takže spojením těchto tří ustanovení a jejich výkladem vyplývá, že ověřování na moři činí jachetní instruktor.

Vím, že praxe je odlišná a MDČR ji akceptuje. Nehovořím o výcviku jako takovém, na to skutečně jachetní instruktor být nemusí. Ale podle vyhlášky by měl být jachetní instruktor přítomen nějaké "praktické zkoužce", kdy kurzant předvede, co se naučil.

To Omen: není to hledání problémů. Možná snad při nějaké budoucí tvorbě či úpravě předpisů vznikne z diskuze nějaká inspirace.

Jinak Jardo, budeš - li (či kdokoli má vůli či možnosti tvorbu předpisů o moři) ovlivnit, rád své úvahy a názory prodiskutuji.

H.

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti