Oravská přehrada

Evropské regiony které nemají vlastní kategorii..

Moderátoři: Pepa, david, vilma

Uživatelský avatar
pivovarnik
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 55
Registrován: stř říj 01, 2008 2:00 am
Reputace: 0
Bydliště: Karviná

Oravská přehrada

Příspěvekod pivovarnik » pon bře 02, 2009 4:01 pm

Ahoj,chci se zeptat,jestli má někdo zkušenosti s plavbou na Oravské přehradě s gumákem. Bud sem mladej nebo pitomej :D ale ja na servru slovenské sps nemůžu za boha nic najít a tady vlastně taky ne. Za případné info děkuji.
Uživatelský avatar
Tajomníček
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 69
Registrován: stř pro 28, 2005 1:56 pm
Reputace: 7
Bydliště: Bratislava

Příspěvekod Tajomníček » pon bře 02, 2009 4:33 pm

ŠTÁTNA PLAVEBNÁ SPRÁVA V BRATISLAVE
Prístavná 10, P.O. BOX 5, 810 11 BRATISLAVA 111
tel.: 554 10 851, 554 10 852, 554 10 845, fax:55566335
internet://www.sps.sk e-mail: pbvcpr@sps.sk
č.j.: 1655 - 3.201/2002 v Bratislave, dňa: 25.04.2002
Poriadok pre prevádzku plavidiel
na uzavretej vodnej ceste
VD Oravská priehrada

Príloha k Plavebnému opatreniu UVC č.1 / 2001 Štátnej plavebnej správy v Bratislave
Časť I.
Úvodné ustanovenie
Tento Poriadok vydáva Štátna plavebná správa Bratislava (ďalej len ŠPS) na základe §4
ods. 4 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len Zákon) na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky na
vodnom diele Oravská priehrada.
Vypracoval: Bankové spojenie: IČO: 00 00 33 61
Ing.Pavlík NBS 19-8920-012/0720
Mgr.Markusek
Časť II.
Plavebná dráha jej určovanie a značenie
Plavebnú dráhu na vodnom diele Oravská priehrada (ďalej len VD Oravská priehrada)
tvorí vymedzená časť vodnej cesty využiteľná pre plavbu pri daných vodostavoch, ktorá je
vyznačená príslušnými plavebnými signálnymi znakmi v zmysle Pravidiel.
Za riadne vytýčenie plavebnej dráhy a označenie plavebných prekážok zodpovedá správca
vodnej cesty.
Časť III.
Osobná lodná doprava
čl. 1
Prevádzkovateľ označí prístaviská príslušnými signálnymi znakmi v zmysle Pravidiel.
čl. 2
Plavidlá verejnej osobnej lodnej dopravy vykonávajú plavbu z určených prístavísk:
A) Prístavisko Oravskej Galérie Dolný Kubín (ďalej len ORG DK) na Slanickej osade - pravá
strana VD.
B) Prístavisko firmy North Slovakia Camion Dolný Kubín (ďalej len NSC DK) pri ústi
Volarčískeho potoka - pravá strana VD.
C) Prístavisko v bazéne Námestovo - ľavá strana VD
D) Prístavisko ORG DK - na pravej strane Slanického ostrova
E) Prístavisko NSC DK - na ľavej strane Slanického ostrova
Vypracoval: Bankové spojenie: IČO: 00 00 33 61
Ing.Pavlík NBS 19-8920-012/0720
Mgr.Markusek
Časť IV.
Plavba malých plavidiel
čl. 1
Malé a rekreačné plavidlá musia byt' prevádzkované tak, aby nebola narušovaná prevádzka
verejnej lodnej dopravy, plavární, prístavísk a pláži.
čl. 2
Plavba malých plavidiel je povolená v ročnom období od 0l.04. do zámrzu vodnej hladiny,
najneskoršie však do 31.12. príslušného roku v dennom čase od východu do západu slnka.
V každom kalendárnom roku v čase od zámrzu vodnej hladiny, respektíve od 01.0l . do
01.04 musia byt' všetky malé plavidlá vytiahnuté na. breh nad kótu najvyššieho vzdutia
vodnej hladiny alebo premiestnené na miesto vhodné na prezimovanie s výnimkou plavidiel
ŠPS a správcu vodnej cesty.
čl. 3
Prístaviská malých plavidiel sú určené nasledovne:
Pravá strana VD - Biela Orava
a) Pobrežie areálu ATC Slanická osada od móla v dĺžke 100 m po prúde
b) Pobrežie v dĺžke 100 m po prúde so začiatkom pred chatou Medulienka
c) Pobrežie areálu Yacht klubu Martin v dĺžke 100 m
d) Pobrežie areálu pod chatou Kysuca v dĺžke 100 m
e) Pobrežie areálu Yacht klubu Martin pod Larzenovou stenou v dĺžke 100 m
f) Pobrežie areálu Prefa Sučany v dĺžke 40 m
g) Pobrežie areálu TJ Slávia Dolný Kubín v dĺžke 50 m
h) Pobrežie areálu TJ Motor - Yacht Oravská priehrada a Štátnej plavebnej správy v
Vypracoval: Bankové spojenie: IČO: 00 00 33 61
Ing.Pavlík NBS 19-8920-012/0720
Mgr.Markusek
Bratislave od zvážnice a 17 m od hrany terasy hotela Šport - lodenica
i) Pobrežie areálu Klubu rekreačných vodných športov Žilina 17 m od hrany terasy hotela
Šport - lodenica v dĺžke 300m po prúde
j) Pobrežie pri ATC Stará hora a chate Kriváň v dĺžke 120 m
k) Zátoka pod objektom letnej reštaurácie Dancing v dĺžke 100 m
1) Pobrežie areálu YIC Orava pred prístaviskom osobnej lodnej dopravy NSC DK v dĺžke
80 m od začiatku zátoky
m) Zátoka v prítoku Volarčískeho potoka v dĺžke 60m
n) Pobrežie pri hrádzi pod prevádzkovými budovami SVP š.p. OZ Piešt'any Povodie Váhu
územný závod Ružomberok v dĺžke 70 m
Lavá strana VD - Biela Orava
o) Pobrežie areálu TJ Motor - Yacht Oravská priehrada od mosta po prístav osobnej lodnej
dopravy
p) Lokalita Námestovo - Vojenské od výbežku po zvážnicu /súkromné chaty/
r) Pobrežie areálu Jami v dĺžke 100 m
s) Zátoka pri hoteli Studnička
Lavá strana VD - Čierna Orava
t) Zátoka v prítoku Čiernej Oravy v lokalite Nové Ústie v dĺžke 100 m.
čl. 4
Prístaviska malých plavidiel vyznačia ich prevádzkovatelia príslušnými signálnymi
znakmi v zmysle Pravidiel.
Časť V.
Poriadanie verejných podujatí
Vypracoval: Bankové spojenie: IČO: 00 00 33 61
Ing.Pavlík NBS 19-8920-012/0720
Mgr.Markusek
Verejné podujatia sa usporadúvajú podľa pravidiel stanovených Smernicou č.5/2002
vydanou ŠPS v Bratislave pod č.j.: 755 - 3.214/2002.
Časť VI.
Rybárske plavidlá
čl. 1
Plavidlá, vykonávajúce rybolov podľa tretej časti zákona č.139/2002 Z.z. o rybárstve
a Pravidiel Čl. 112, nesmú umiestňovať svoje siete a iné rybárske zariadenia v plavebnej
dráhe alebo na miestach vyznačených na státie plavidiel a prekážať tým prevádzke ostatných
plavidiel, ktoré plávajú po stanovenej trase.
čl. 2
Plavidlá nesmú plávať v blízkosti a za plavidlami, ktoré vykonávajú rybolovnú činnosť
a majú optickú signalizáciu podľa Pravidiel Čl. 63.
Časť VII.
Vodné lyžovanie
čl. 1
Vodné lyžovanie je povolené od 0l .05. do 30.09. v čase od 10.00 hod. do 18.00 hod za
podmienok stanovených ŠPS.
čl. 2
Priestor pre vodné lyžovanie určí ŠPS na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa
a súhlasu správcu vodnej cesty. Tento priestor vyznačí prevádzkovateľ podľa projektu
schváleného ŠPS.
Vypracoval: Bankové spojenie: IČO: 00 00 33 61
Ing.Pavlík NBS 19-8920-012/0720
Mgr.Markusek
Určené miesta štartu a pristávania budú označené príslušnými signálnymi znakmi v zmysle
Pravidiel.
čl. 3
S vodcom plavidla musí byt' na člne osoba, ktorá obsluhuje vlečné zariadenie, sleduje
vodného lyžiara a je schopná plniť zverené úlohy.
Vliecť vlečné lano bez lyžiara za plavidlom je zakázané.
Časť VIII.
Plavba vodných skútrov
čl. 1
Plavba vodných skútrov je povolená len v priestore vyznačenej plavebnej dráhy,
minimálne 150m od brehu.
Prístup do vyhradeného priestoru je povolený len z určených prístavísk malých plavidiel
uvedených v časti IV. označených signálnymi znakmi E5 a E24 Pravidiel, čo najkratšou
cestou. Výjazd z prístavísk malých plavidiel do vyhradeného priestoru vyznačia užívatelia
prístavísk signálnymi znakmi podľa pokynov ŠPS.
čl. 2
Plavba vodných skútrov je povolená od 01.05. do 30.10. kalendárneho roka v dennej dobe
od 10.00 hod do 18.00 hod.
Časť IX.
Windsurfing
čl. 1
Vypracoval: Bankové spojenie: IČO: 00 00 33 61
Ing.Pavlík NBS 19-8920-012/0720
Mgr.Markusek
Prevádzka windsurfingu je povolená po celej vodnej ploche VN mimo prístavov
a prístavísk a priestorov označených na vode zákazovými signálnymi znakmi ako aj miest
vyhradených na kúpanie.
Štartovať a pristávať s windsurfingom je povolené iba z priestorov označených na brehu
príslušným signálnym znakom v zmysle Pravidiel.
čl. 2
Plavák windsurfingu musí byt' označený na viditeľnom mieste na čele menom a adresou
majiteľa v zmysle Pravidiel.
čl. 3
Windsurfing môže byt' vedený len osobou staršou ako 15 rokov, ktorá je k tomu telesne
a duševne spôsobilá a je oboznámená s technikou vedenia a plavebnými predpismi. Osoby do
15 rokov môžu jazdiť na windsurfingu iba v rámci organizovanej plavby v oddieloch
jachtingu pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora, alebo v školách windsurfingu.
Pri prevádzke windsurfingu sa zakazuje brat' na plavidlo ďalšie osoby, približovať sa ku
kúpajúcim na vzdialenosť menšiu ako 5 metrov.
Časť XI.
Kúpanie
Osobitne chránené priestory pre kúpanie sa označujú na vodnej hladine bielymi dvojitými
kužeľovými bójami v zmysle Pravidiel.
Do priestorov pre kúpanie nemajú prístup žiadne plavidlá okrem plavidiel záchrannej
služby a plavčíkov. Ostatné plavidlá do tohto priestoru môžu vplávať len v prípade núdze.
Časť X.
Zákaz plavby
Plavba plavidiel je zakázaná v priestoroch označených na vode zákazovými signálnymi
znakmi - plávajúcimi bójami tvaru ležatého valca červenej farby s bielym vodorovným
pruhom v strede.
Vypracoval: Bankové spojenie: IČO: 00 00 33 61
Ing.Pavlík NBS 19-8920-012/0720
Mgr.Markusek
Plavba je taktiež zakázaná pri úrovni hladiny nad kótu 601,50 m.n.m.B.p.v. (maximálna
plavebná hladina) a pod kótu 595,50 m.n.m.B.p.v. (minimálna plavebná hladina).
Uvedené zákazy sa nevzťahujú na plavidlá ŠPS, správcu vodnej cesty, polície, hasičských
zborov, plavidlá použité k záchrannej službe a protipovodňovej činnosti.
Časť XII.
Tento poriadok ako príloha k plavebnému opatreniu UVC č. 1/2001 ŠPS Bratislava
čj. 5389-3.201/2001 nadobúda účinnosť dňom 01.05.2002.
Časť XIII.
Zrušovacie ustanovenie
Týmto sa zrušuje Príloha k Vyhláške ŠPS č.j. 1697-135-93 zo dňa 03.05.1993 pre VD
Oravská priehrada. Príloha k vyhláške ŠPS Č.j. 2006 - 135 / 2000 zo dňa 24.05.2000 o
plavebnej prevádzke na uzatvorenej vodnej ceste Oravská priehrada.
Časť XIV.
Týmto opatrením nie sú dotknuté práva a povinnosti ostatných orgánov štátnej a verejnej
správy.
Ing. Ján JURIA
Riaditeľ Štátnej plavebnej správy
v Bratislave

na sps chod do archivu na uzavrete vodne cesty

ešte pozri ubytovanie aj s mólom na vyviazanie
www.slanica.sk
www.penzionkormoran.sk
http://www.rancuedyho.sk/
Uživatelský avatar
pivovarnik
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 55
Registrován: stř říj 01, 2008 2:00 am
Reputace: 0
Bydliště: Karviná

Příspěvekod pivovarnik » pon bře 02, 2009 5:32 pm

Teeda,to bylo vyčerpávající :good:
Tohle mi stačí,chystám se tam tenhle rok poprvé.Teda na oravu jezdím často,kousek od přehrady,ale jelikož mě voda chytla až loni po sezoně,už se nebylo kde optat. A ty jsi tam byl s lodí? Nejaké postřehy?
Uživatelský avatar
tataS
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 2380
Registrován: ned bře 02, 2008 1:00 am
Reputace: 4
Bydliště: Praha

Příspěvekod tataS » pon bře 02, 2009 5:39 pm

dotaz: Ktorá z těch bárek u priestaviska je tvoja?
Uživatelský avatar
indianajones
pravidelný návštěvník
pravidelný návštěvník
Příspěvky: 207
Registrován: sob led 12, 2008 1:00 am
Reputace: 7
Bydliště: Slovensko

Příspěvekod indianajones » úte bře 03, 2009 11:59 am

ahoj, no oravu chodim roky. je to moja srdcovka. najprv som tam jazdil na okruhovkach a teraz na windsurfingu. vsimol som si tvoje odkazy na ubytovanie. jednoznacne ti doporucujem Ranc u Edyho. vyborna kuchyna za prijatelne ceny, krasne prostredie, pekna obsluha a skoro kazdy vecer nejaky zabavny program. k tomu moznost pozicat si kona a k rancu patri aj maly pristav.
Uživatelský avatar
Tajomníček
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 69
Registrován: stř pro 28, 2005 1:56 pm
Reputace: 7
Bydliště: Bratislava

Příspěvekod Tajomníček » stř bře 04, 2009 11:07 am

To tataS: moja barka tam neni vidno :(

ja barku taham na voziku a spustim vzdy kde sa da, len vzdy potrebujem sklz.
u edyho som nebol, cize neviem posudit, neviem ci maju slkz.
ja som bol v kormorane ubytovany kde je velmi prijemny majitel aj s manzelkou a cln som spustal bud v kempe vedla penzionu alebo v osobnom pristave kusek od penzionu, domaci to dohodne. molo na vyviazanie je dobre. trosku horsie je to s nocnym strazenim. tu som bol viac krat lebo vyhovuje prijemny ludsky pristup majitela a jeho zeny. sklzy bez poplatku pre ubytovanych
slanica ma dobry sklz hned vedla mola, dobre mola, v sezone strazene v noci. toto je dobre ale trosku komercne. sklz bez poplatku pre ubytovanych
este jeden sklz je priamo v namestove na nabrezi, ale tam sa plati, patri to nejakemu klubu

To pivovarnik: co tam chces dat na vodu? a co tam chces robit? ja tam chodim na ryby
Uživatelský avatar
pivovarnik
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 55
Registrován: stř říj 01, 2008 2:00 am
Reputace: 0
Bydliště: Karviná

Příspěvekod pivovarnik » stř bře 04, 2009 4:54 pm

to Tajomníček: chci tam pojezdit s gumákem,mám výhodu,že kousek od tama mám rodinu,tak že ubytování je zajištěné. Naposled jsem tam plul na výletní lodi,určitě to znáš,se zastávkou na ostrově. Tak se tam chci v sezoně pokochat :) ,jem doufám,žet o tam není nejak moc přecpáno loděmi. Nevím,jestli se tam ještě pořádají zavody se speedboatama,jednou sem na to čučel v tv.
Uživatelský avatar
Petrgar
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 64
Registrován: pát srp 27, 2010 2:00 am
Reputace: 3

Příspěvekod Petrgar » pon črc 29, 2013 4:48 pm

Ahoj kolegové. Jak to vypadá v současnosti s plavbou s motorovým člunem na VD. Legislativu jsem si přečetl na SPS. Ale spíš doporučení a postřehy místních znalců.
Díky
Uživatelský avatar
copy
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1366
Registrován: pát čer 25, 2010 2:00 am
Reputace: 27
Bydliště: Bratislava
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod copy » úte úno 24, 2015 7:53 pm

dobre to bude vyzerat od buduceho roka :)

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti