Nová vyhláška

Vše co souvisí s předpisy kolem plavby a technickou dokumentací lodí, včetně jejich regisdtrace. Přepravy lodí. Technickými prostředky pro dopravu lodí. Dále pojištění lodí, přívěsů, osob atd.

Moderátoři: Pepa, windward, vilma

Uživatelský avatar
Motorář
nováček na fóru
nováček na fóru
Příspěvky: 11
Registrován: sob pro 31, 2005 1:38 pm
Reputace: 0
Bydliště: Mánesova 45/1111
Kontaktovat uživatele:

Nová vyhláška

Příspěvekod Motorář » pát led 06, 2006 9:20 am

Přátelé lodí!
Vláda chystá dal?í významné omezení plavby novou vyhlá?kou.Bol?evici opět vyhráli! Michal

NÁVRH VYHLÁ?KY
ze dne ???.2005,

kterou se mění vyhlá?ka Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádr?í a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a u?ívání povrchových vod k plavbě
Ministerstvo dopravy v dohodě s Ministerstvem ?ivotního prostředí stanoví podle § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (dále jen ?zákon?), ve znění pozděj?ích předpisů:
Čl. I

Vyhlá?ka č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádr?í a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a u?ívání povrchových vod k plavbě, se mění takto:

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

?§ 1a
Základní pojmy

Pro účely této vyhlá?ky se rozumí

a) vodním ly?ováním činnost prováděná s pou?itím vodních ly?í či jiného plovoucího předmětu bez vlastního kormidelního zařízení ve vleku za plavidlem se spalovacím motorem; není-li tato činnost prováděna ve vleku za plavidlem se spalovacím motorem, ustanovení této vyhlá?ky se na ni nevztahují,

b) vodním skútrem plavidlo o délce men?í ne? 4 m, pou?ívající jako hlavní zdroj pohonu spalovací motor s hydroreaktivním systémem pohonu a konstruované pro řízení osobou nebo osobami, je? sedí, stojí nebo klečí na trupu, nikoli uvnitř něj,

c) plavidlem určeným pro plavbu v kluzu malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné nést jednu nebo více osob, navr?ené a postavené pro klouzání po hladině vysokou rychlostí, u něho? Froudeho číslo Fn > 3 nebo poměr výkon/výtlak r > 75; Froudeho číslo se vypočte dělením maximální rychlosti plavidla V(m/s) druhou odmocninou součinu gravitační konstanty (g=9,81 m/s2) a délky vodorysky Lwl(m):
Fn=V/(g. Lwl )½

a poměr výkon/výtlak se vypočte dělením výkonu motoru P (kW) výtlakem plavidla D (m3 nebo tuny):
r=P/D,

d) vyu?itím spalovacího motoru jako pomocného pohonu plachetnice jeho pou?ití z důvodu zaji?tění bezpečnosti plavby při manévrech v přístavech, kotvi?tích, vývazi?tích a v plavebních komorách, dále při záva?ných závadách bránících pou?ít oplachtění, nebo pro dojezd za bezvětří či jiných nepříznivých klimatických podmínek; není jím trvalé pou?ívání při bě?ném provozu.?.

2. V § 3 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

?(1) Na povrchových vodách, na kterých není plavba plavidel se spalovacími motory zakázána podle § 7 odst. 5 zákona, je mo?ná plavba těchto plavidel rychlostí vy??í ne? 25 km/hod. pouze

a) v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 2 této vyhlá?ky ve vzdálenosti vět?í ne? 25 m od břehu,

b) v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 3 této vyhlá?ky ve vzdálenosti vět?í ne? 25 m od břehu za podmínky souhlasu ústředního vodoprávního úřadu vydaného pro vlastníka plavidla, jestli?e proká?e, ?e

1. vlastník nebo jiná osoba oprávněná plavidlo provozovat je dr?itelem platného průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla vydaného v zahraničí na základě po?adavků obdobných pro vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla podle zvlá?tního právního předpisu,1a)

2. poměr výkonu motoru v kW a výtlaku plavidla v m3 plavidla je  60,

3. na plavidle je pou?it spalovací motor označený jako vhodný pro pou?ití na plavidle výrobcem, jeho zplnomocněným zástupcem nebo dovozcem,

4. na plavidle pou?itý motor je vyrobený po roce 1980 a není star?í ne? 25 let;
tento souhlas se vydává na dobu platnosti lodního osvědčení plavidla.

c) na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky podle odstavců 2 a 3.
Na povrchových vodách, na kterých je mo?ná plavba plavidel rychlostí vy??í ne? 25 km/hod., musí být dodr?ováno omezení rychlosti stanovené plavebními znaky podle zvlá?tního právního předpisu.2) Mimo úseky povrchových vod uvedených v příloze č. 2 této vyhlá?ky nebo povrchových vod označených odpovídajícími plavebními znaky podle odstavců 2 a 3 a v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 3 této vyhlá?ky, není-li udělen souhlas podle písmena b), je mo?ná plavba plavidel se spalovacím motorem pouze při ponoru odpovídajícímu výtlaku plavidla, při ní? je vliv hydrodynamického vztlaku zanedbatelný (výtlačný re?im plavby). Povinnost plout ve výtlačném re?imu plavby se nevztahuje na plachetnice a surfová prkna, která nemohou plout ve výtlačném re?imu plavby z důvodu nedostatečného výtlaku.

-------------------------------------------------------------------
1a) Vyhlá?ka č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlá?ky č. 295/2005 Sb.?.


3. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

?(3) Plavidla určená pro plavbu v kluzu a vodní skútry lze provozovat pouze na povrchových vodách, označených odpovídajícími plavebními znaky umístěnými podle zvlá?tního právního předpisu,3) za podmínky dobré viditelnosti, v době od 9 do 19 hodin.

------------------------------------------------
3) § 28 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozděj?ích předpisů.?.

4. V § 4 se odstavec 1 zru?uje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

5. V § 4 odst. 1 se číslo ?3? nahrazuje číslem ?4?.

6. V § 6 písm. a) se za slova ?Policie České republiky? vkládají slova ? , Městské policie?.

7. V § 7 písm. b) se slovo ?dvoudobého? zru?uje.

8. V § 7 písm.b) se za slova ?spalovacího motoru? vkládají slova ?malého plavidla?.

9. V příloze č. 1- Vodní nádr?e, tabulce č. 1 se bod č. 57 zru?uje. Dosavadní body č. 58 a? 63 se označují jako body č. 57 a? 62.

10. Příloha 2 zní:
?Příl. 2
Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vy??í ne? 25 km/hod.

1. Labe:
od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.

2. Vltava:
a) od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín,
b) od říčního kilometru 135 (Kamýk) po říční kilometr 140.?.

11. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

?Příl. 3
Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vy??í ne? 25 km/hod. za podmínky souhlasu ústředního vodoprávního úřadu

Vltava:
a) od říčního kilometru 105 (?ivoho??, ústí Mastníka) po říční kilometr 128,93 (Vestec, silniční most), v období od 15. září do 15. června,
b) od říčního kilometru 159,90 (Orlík n/Vlt., ?ďákovský most) po říční kilometr 193 (Rejsíkov), v období od 1. června do 31. ledna.?.
Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.

12. V příloze č. 4 se v tabulce za bod 3 vkládají nové body 4 a? 6, které znějí:

?4 1-10-01-174 Hracholusky - M?e - Plzeň sever, Tachov
5 1-14-03-067 Máchovo jezero -Robečský potok - Česká lípa
6 4-15-01-147 Brněnská - Svratka - Brno-město?.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Souhlasy ústředního vodoprávního úřadu pro jednotlivá plavidla s plavbou rychlostí vy??í ne? 25 km/hod., vydané před účinností této vyhlá?ky, pozbývají platnosti dnem účinnosti této vyhlá?ky.

Čl. III

Závěrečné ustanovení
Tato vyhlá?ka nabývá účinnosti dnem 1. února 2006.

Místopředseda vlády a ministr dopravy
Uživatelský avatar
Libor
bez hodnocení
Příspěvky: 9328
Registrován: úte lis 08, 2005 1:40 pm
Reputace: 188
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Libor » pát led 06, 2006 9:34 am

Mohl by jsi nám řici "česky" o co hlavně v tom jde? Jaké jsou hlavní změny? :wink:
david
moderátor
Příspěvky: 5881
Registrován: pon led 02, 2006 9:30 pm
Reputace: 232
Bydliště: loď,momentálně v Davli

Příspěvekod david » pát led 06, 2006 11:52 pm

[quote="Libor"]Mohl by jsi nám řici "česky" o co hlavně v tom jde? Jaké jsou hlavní změny? :wink:[/quote]

V podstatě omezit klouzavé lodě se star?ími motory na přehradách a vodních plochách podle přílohy č.3 a vůbec obecně sní?it rychlost plavby pod 25 kmh na vodách této přílohy. Ač jsem měl, kromě současné lodi, v?echny klouzavé nijak se jim nedivím.
A) je to trend na jezerech a kanálech v celé západní Evropě - např.v Německu je na kanálech od 6 do 12 km/h a to bez pardonu, fest měří a pokutujou. Na jezerech je vy??í rychlost ne? 12 povolena a? 150 m od břehu
B) kdy? vidí některá jelita jezdit třeba po Slapech, tak taky není o čem.
C) plachetnice s pomocným motorem s touhle připravovalo vyhlá?kou nemají problém
Uživatelský avatar
Motorář
nováček na fóru
nováček na fóru
Příspěvky: 11
Registrován: sob pro 31, 2005 1:38 pm
Reputace: 0
Bydliště: Mánesova 45/1111
Kontaktovat uživatele:

Vyhlá?ka

Příspěvekod Motorář » sob led 07, 2006 2:34 pm

[quote="david"][quote="Libor"]Mohl by jsi nám řici "česky" o co hlavně v tom jde? Jaké jsou hlavní změny? :wink:[/quote]

V podstatě omezit klouzavé lodě se star?ími motory na přehradách a vodních plochách podle přílohy č.3 a vůbec obecně sní?it rychlost plavby pod 25 kmh na vodách této přílohy. Ač jsem měl, kromě současné lodi, v?echny klouzavé nijak se jim nedivím.
A) je to trend na jezerech a kanálech v celé západní Evropě - např.v Německu je na kanálech od 6 do 12 km/h a to bez pardonu, fest měří a pokutujou. Na jezerech je vy??í rychlost ne? 12 povolena a? 150 m od břehu
B) kdy? vidí některá jelita jezdit třeba po Slapech, tak taky není o čem.
C) plachetnice s pomocným motorem s touhle připravovalo vyhlá?kou nemají problém[/quote]

To je v?echno hezký Davide, ale tato vyhlá?ka mě osobně přímo zakazuje jezdit na Slapech, proto?e mám příli? silný motor i kdy? jsem respektoval vyhlá?ku a plul pouze ve výtlaku.A to ?e policie není schopna zajistit pořádek není argument pro praktické zastavení plavby.Stát se zříká povinnosti ohraničit veřejné plá?e tak jak je to v?ude ve světě.A je?tě jednu malou poznámku: Za celou dobu platnosti současné vyhlá?ky nebyl zaznamenán ?ádný problém z hlediska bezpečnosti. Michal :(
Uživatelský avatar
Míra
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 131
Registrován: ned pro 18, 2005 2:25 pm
Reputace: 0

Re: Vyhlá?ka

Příspěvekod Míra » sob led 07, 2006 8:00 pm

Ahoj Michale, jestli jsi ten jediný slu?ňák co nedělá zbytečně vlny a nefrajeří před kotvi?ti tak ti gratuluju a je mi líto ?e tě ty poměry výkonu a výtlaku omezily. Kdy? ale vidím ty vysmátý ksichty, velký vlny, a lodě co skáčou jako ?ílený v přístavech, tak se zákazům a omezením nedivím...
Uživatelský avatar
Motorář
nováček na fóru
nováček na fóru
Příspěvky: 11
Registrován: sob pro 31, 2005 1:38 pm
Reputace: 0
Bydliště: Mánesova 45/1111
Kontaktovat uživatele:

Vyhlá?ka

Příspěvekod Motorář » ned led 08, 2006 10:56 am

Ne opravdu si nemyslím, ?e jsem jediný "slu?ňák" na Slapech.Je nás spousta, akorát ty co se chovají jako hovada jsou prostě víc vidět.Je nás v maríně U kozla asi 10 motoráků a nevím o jediným incidentu za poslední dobu.Je to v?echno opravdu o vzájemné toleranci.Zbohatlíci co si myslí, ?e mů?ou v?echno je v ka?dém oboru dost.Proč na to mají doplácet ostatní? Michal
Uživatelský avatar
Míra
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 131
Registrován: ned pro 18, 2005 2:25 pm
Reputace: 0

Příspěvekod Míra » ned led 08, 2006 3:03 pm

Asi má? pravdu, "někteří" jsou v?dycky víc vidět. Třeba provozovatel ly?ování na ?ivoho?ti-dráhu vyznačenou má a v?dycky kdy? jedu kolem tak má nad tou svou budkou ?lutej terč (nemá ho tam náhodou napevno???) ale třeba tam vůbec není, nebo tam aspon nikdo nely?uje. Zato je schopen při Vánočce jezdit kolem plachtenic a vyhánět je do toho úzkého pásu mezi plá? a dráhu :roll: . Ty bojky u kempu na Staré ?ivoho?ti-nevím jestli jsou 25m od břehu-jestli jsou dál tak zasahují do plavební dráhy a nemají tam co dělat. A nejlep?í jsou plavci-co to je plavební dráha to nezná, tak?e je to schopné se rozčilovat uprostřed přehrady, mezi loďmi regaty, co tam dělaj a ?e plavec má přednost :shock: .... Někdo by na plá?e pod ty cedulky ?e se zakazuje vstup se psy měl napsat ?e se zakazuje plavání do plavební dráhy. Ale bohu?el je pitomý ?e na motorák se lehko uká?e, zatímco plavec je anonymní. Před zákonem jsou na tom líp plavci-nikdo po nich nechce občanku ale ve veřejném mínění je to naopak.
M
david
moderátor
Příspěvky: 5881
Registrován: pon led 02, 2006 9:30 pm
Reputace: 232
Bydliště: loď,momentálně v Davli

Příspěvekod david » stř úno 08, 2006 9:42 pm

Ta vyhlá?ka u? je schválená a vy?la. Včetně technického dodatku. Je např. na www.plavidla.cz a pro lodě se star?ími motory docela průser. No, ale kdy? vidím a sly?ím co se u nás děje, třeba NBÚ, tak se ničemu nedivím. Na druhou stranu, jen Bůh ví co bude za 3 roky.

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů